Regulamin

Regulamin korzystania z portalu
Otwarty Przewodnik Krajoznawczy

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Otwarty Przewodnik Krajoznawczy. Postanowienia regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności osób mających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu.

Otwarty Przewodnik Krajoznawczy (zwany dalej w treści regulaminu Przewodnikiem lub Portalem) ? to portal internetowy dostępny pod adresami www.krajoznawcy.info.pl oraz www.opk.info.pl.
Właścicielem portalu jest ARO-Redakcja, Anna Raczkowska Ochremiak z siedzibą w Warszawie, ul. Lasek Brzozowy 12 lok.66, NIP 9510022666 (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr. 495231)

Otwarty Przewodnik Krajoznawczy jest serwisem o tematyce krajoznawczej. Składa się z dwu obszarów:
* redakcyjnego, w którym publikowane są materiały stworzone na zamówienie lub przesłane przez użytkowników i zaakceptowane pod względem merytorycznym przez redakcję,
* społecznościowego, na który składają się komentarze do publikowanych artykułów  i forum.
Dostęp do treści publikowanych w portalu jest otwarty i bezpłatny.

I. Definicje:
Użytkownik – osoba pełnoletnia, która zarejestrowała się na forum i zaakceptowała niniejszy regulamin. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem portalu, jeśli jej rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą na to zgodę. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za niezgodne z zasadami regulaminu korzystanie z portalu przez osoby nieletnie.
Profil ? informacje, dane i inne elementy prezentujące użytkownika (m.in. dane osobowe, kontaktowe) udostępniane dobrowolnie do publikacji przez użytkownika.
Forum ? obszar portalu służący do wymiany poglądów i opinii w związku z treściami publikowanymi w Przewodniku.
Komentarze ? osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do konkretnych materiałów zamieszczonych w Przewodniku.
Materiały ? teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio, rysunki itp. nadesłane przez użytkownika w celu publikacji w obszarze redakcyjnym Przewodnika lub zamieszczone przez niego samodzielnie na forum.
Redakcja ? osoby mające prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu.

II. Prawa i obowiązki Użytkowników
1. Warunkiem uzyskania statusu użytkownika portalu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk formularza rejestracji. Rejestracja w portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może założyć w portalu tylko jedno konto i określić jeden własny profil.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:
? podane w formularzu dane są  prawdziwe,
? użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. Każde zalogowanie się użytkownika na stronie portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Przesyłając materiały do publikacji w obszarze redakcyjnym lub publikując je w obszarze społecznościowym Przewodnika użytkownik zapewnia, że:
? przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych materiałów, nieograniczone na rzecz osób trzecich, lub że przysługują mu prawa do korzystania z tych materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
? uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
5. Akceptując regulamin użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że za nadesłane i opublikowane materiały nie przysługuje mu wynagrodzenie. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie możliwość wypłacania wynagrodzenia, jednak wyłącznie za materiały zamówione na podstawie zawartej na piśmie umowy o dzieło.
6. Korzystając z portalu użytkownik nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz zasad ujętych w niniejszym  regulaminie. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania wszelkich treści niezgodnych z regulaminem, a zamieszczonych przez użytkowników portalu.
7. Nie jest dozwolone zamieszczanie na forum i w komentarzach wypowiedzi zdjęć i innych materiałów, które:
? zawierają dane osobowe i teleadresowe,
? są reklamami lub promują własną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą innych osób i firm,
? zawierają treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
? zawierają treści pornograficzne,
? naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
? nie są tematycznie związane z portalem,
? uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z portalu innym użytkownikom.
8. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania wielu takich samych lub podobnych Komentarzy ani Materiałów o charakterze komercyjnym.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą skutkować destabilizacją jakichkolwiek funkcjonalności Portalu.
9. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Redakcji przed roszczeniami z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) z powodu zamieszczenia przez niego Materiałów w Portalu. W przypadku, gdy na skutek roszczeń związanych z zamieszczonymi przez Użytkownika Materiałami, dochodzonych na drodze Sądowej stroną pozwaną będzie Redakcja Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do takiego procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Użytkownik zobowiązuje się także zwolnić Redakcję z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Redakcja poniesie, lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw.

III. Prawa i obowiązki Redakcji
1. Redakcja Przewodnika nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w obszarze społecznościowym portalu (Forum, Komentarze). Redakcja zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania  bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz gdy:
? Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
? Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z portalu przez innych Użytkowników
? gdy temat wypowiedzi na Forum i Komentarzy jest niezwiązany z tematyką portalu.
2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na portalu opisy produktów i usług (informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności). Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako reklama, publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wsparciem dla jakiegokolwiek produktu ani usługi.
3. Redakcja ma prawo do:
? wyboru, zmniejszenia lub powiększenia zdjęć i rysunków,
? redagowania i skracania tekstów w celu dostosowania ich do wymogów serwisu.
? zmiany niniejszego regulaminu zapewniając Użytkownikowi prawo do niezaakceptowania zmiany i usunięcia swojego profilu,
? jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia określonych funkcji Portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także zaprzestania prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;
4. Redakcja zastrzega, że:
? układ i kompozycja stron,
? nawigacja
? elementy graficzne
? interaktywne aplikacje
? zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią jej własność i są prawnie chronione.
5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za utracone Materiały w razie awarii.

IV. Ochrona danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez redakcję jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także prawo ich poprawiania.
Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z portalu będą udostępnione osobie trzeciej tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

V. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania portalu Otwarty Przewodnik Krajoznawczy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: redakcja@krajoznawcy.info.pl
lub:
ARO Redakcja
02-792 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 66
Otwarty Przewodnik Krajoznawczy

3.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2009 r.

Wszystkie materiały zamieszczone na naszym portalu chronione są prawem autorskim. Możesz skopiować je na własny użytek.
Jeśli chcesz rozpowszechniać je dla zysku bez zgody redakcji i autora – szukaj adwokata!